Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní webovej stránky www.kalabria.biz je pre mňa mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujem o spracúvaní Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je Ing. Júlia Juríková - DOMINO. so sídlom Nádražná 643/29 95801 Partizánske, IČO: 40 951 952, ktorá pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu fyzickej osobe zapísanej v živnostenskom registri: Ing. Júlia Juríková- DOMINO.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.kalabria.biz a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami.

[1.] Bezpečnosť údajov

[1.1] Ing. Júlia Juríková- DOMINO prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budem Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

[2.] Zber a spracúvanie osobných údajov

[2.1] Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvam podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď so mňou korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na www.kalabria.biz vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených. Vo Vašom záujme je nevyhnutné aby ste poskytovali iba správne a aktuálne osobné údaje.

[3.] Partneri

Ing. Júlia Juríková- DOMINO nespracúva všetky osobné údaje sama, ale s ďalšími obchodnými partnermi sprostredkovateľa pôsobiacimi pri sprostredkovaní prenájmu ubytovania v zahraničí, alebo priamo s majiteľmi ubytovania v zahraničí, dopravcami, ubytovateľmi, a to výlučne za účelom sprostredkovania ubytovania alebo zabezpečenia práv a povinností občana alebo pri poskytnutí iných služieb občanovi.
Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami príslušných predpisov o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám bez vedomia a súhlasu Ing. Júlia Juríková- DOMINO

Ing. Júlia Juríková- DOMINO neposkytuje osobné údaje napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

[4.] Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť mi Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných www.kalabria.biz , z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

[4.1] S Vašim súhlasom

Záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania

• Účel : Evidencia záujemcov o sprostredkovanie ubytovania v zahraničí
• Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
• Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, , adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt,
• Doba uloženia : 3 roky

Plnenie iných služieb občanovi

• Účel : Zabezpečenie občanom objednaných služieb
• Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
• Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, , adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt, číslo cestovného dokladu
• Doba uloženia : 10 rokov

Marketing

• Účel : Zasielanie marketingových informácií s za účelom poskytnutia ponúk ubytovania, reklamných materiálov a iných ponúk, týkajúcich sa služieb, či kampaní sprostredkovateľa zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii
• Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
• Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt,
• Doba uloženia : Po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu

[5.] Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

[5.1] Právo na informácie

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

[5.2] Právo na opravu

Ak o Vás spracúvam neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

[5.3] Právo na vymazanie

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

[5.4] Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
• popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá mi umožní správnosť údajov preveriť,
• spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
• už údaje na plánovaný účel nepotrebujem, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
• ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

[5.5] Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete odo mňa požadovať, aby som Vám Vaše údaje, ktoré ste mi poskytli, dala k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvam na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou aizovaných postupov.

[5.6] Právo na námietku

Ak spracúvam Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany mojích oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

[5.7] Právo na sťažnosť

Pokiaľ ste toho názoru, že som pri spracúvaní Vašich údajov porušila slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušila Vaše práva, žiadam Vás týmto, aby ste ma kontaktovali, aby som mohla objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.
Tieto práva môžete uplatniť priamo u Ing. Júlia Juríková- DOMINO oznámením na e-mailovej adrese kalabria@kalabria.biz

[6.] Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

Na www.kalabria.biz sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavam dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:
• Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
• Dátum a čas zaslania požiadavky
• Názov prezeranej stránky resp. súboru
• Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
• Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
• Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

[6.1] Používanie cookies

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Na používanie cookies ste mi udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

[7.] Kontaktné údaje

Zodpovedný:
Ing. Júlia Juríková, so sídlom Nádražná 643/29 95801 Partizánske, kalabria@kalabria.biz