Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí při používání webové stránky www.kalabria.biz je pro mě mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informuji o zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovědná za ochranu osobních údajů této webové stránky je Ing. Júlia Juríková - DOMINO. se sídlem Nádražná 643/29 95801 Partizánske, IČO: 40 951 952, která při používání a zpracování osobních údajů přísně dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Právo na používání osobních údajů jako anonymních dat přísluší s výhradou níže popsaných práv dotčených osob v zákonném přípustném rozsahu fyzické osobě zapsané v živnostenském rejstříku: Ing. Julie Juríková- DOMINO.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro www.kalabria.biz a s ní související podstránky, ovšem ne pro webové stránky, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami.

[1.] Bezpečnost dat

[1.1] Ing. Júlia Juríková- DOMINO přijala na ochranu Vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobovány podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budu Vás bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva.

[2.] Sběr a zpracování osobních údajů

[2.1] Vámi poskytnuté osobní údaje

Osobní údaje zpracovává podle aktuálně platných zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. Když se mnou koresponduje nebo vyplníte formulář s osobními údaji na www.kalabria.biz vezměte na vědomí, že osobní údaje, které jste uvedli v příslušném formuláři, jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účel podmínek tam uvedených. Ve Vašem zájmu je nezbytné abyste poskytovali pouze správné a aktuální osobní údaje.

[3.] Partneři

Ing. Júlia Juríková- DOMINO nezpracovává všechny osobní údaje sama, ale s dalšími obchodními partnery prostředníka působícími při zprostředkování pronájmu ubytování v zahraničí, nebo přímo s majiteli ubytování v zahraničí, dopravci, ubytovateli, a to výlučně za účelem zprostředkování ubytování nebo zajištění práv a povinností občana nebo při poskytnutí jiných služeb občanovi.
Partneři byli pečlivě vybráni a vhodnými technickými a organizačními opatřeními se starají o to, aby se zpracovávání Vašich osobních údajů uskutečňovalo v souladu s požadavky příslušných předpisů o ochraně osobních údajů a bylo zaručeno dodržení Vašich práv. Partnerem není dovoleno používat přenechány osobní údaje na vlastní nebo komerční účely nebo je poskytovat třetím stranám bez vědomí a souhlasu Ing. Júlia Juríková- DOMINO

Ing. Júlia Juríková- DOMINO neposkytuje osobní údaje například vydavatelstvím seznamů adres a společnostem provádějícím přímou reklamu.

[4.] Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Pokud se rozhodnete poskytnout mi Vaše osobní údaje za některým účelem podle nabídek daných www.kalabria.biz, z hlediska zákonnosti jejich zpracování může jít o jejich poskytnutí:

[4.1] S Vaším souhlasem

Zájemci o zprostředkování zaměstnání

• Účel: Evidence zájemců o zprostředkování ubytování v zahraničí
• Zdůvodnění: § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
• Rozsah osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození,, adresa trvalého pobytu, případně korespondenční adresa, telefonický a emailový kontakt,
• Doba uložení: 3 roky

Plnění jiných služeb občanovi

• Účel: Zajištění občanům objednaných služeb
• Zdůvodnění: § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
• Rozsah osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození,, adresa trvalého pobytu, případně korespondenční adresa, telefonický a emailový kontakt, číslo cestovního dokladu
• Doba uložení: 10 let

Marketing

• Účel: Zasílání marketingových informací s za účelem poskytnutí nabídek ubytování, reklamních materiálů a jiných nabídek, týkajících se služeb, ať kampaní zprostředkovatele smyslu § 62 zákona č. 351/2011 CFU o elektronické komunikaci
• Zdůvodnění: § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
• Rozsah osobních údajů: titul, jméno, příjmení, případně korespondenční adresa, telefonický a emailový kontakt,
• Doba uložení: Po dobu zasílání informací pokud nedošlo k odvolání souhlasu

[5.] Práva dotčených osob

Pokud jde o zpracování údajů, můžete uplatnit následující práva, která Vám přísluší:

[5.1] Právo na informace

Můžete požadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře se zpracovávají Vaše osobní informace.

[5.2] Právo na opravu

Pokud o Vás Zpracovávám neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu, příp. jejich doplnění.

[5.3] Právo na vymazání

Můžete požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud zanikl důvod, pro který byly sklizeny, jde o neoprávněné zpracovávání, zpracovávání zasahuje neúměrně do oprávněných chráněných zájmů nebo se zpracování údajů opírá o Váš souhlas a Vy jste ho odvolali. Přitom je třeba si uvědomit, že mohou existovat jiné důvody, které mohou okamžitému vymazání Vašich údajů odporovat, např. zákonem upravené lhůty uložení, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.

[5.4] Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, když
• popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která mi umožní správnost údajů prověřit,
• zpracování Vašich údajů je neoprávněné, smazání však odmítnete a místo toho požadujete omezení používání údajů,
• již údaje na plánovaný účel nepotřebuji, avšak Vy potřebujete tyto údaje ještě na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
• jste podali námitky proti zpracování údajů.

[5.5] Právo na přenositelnost údajů

Můžete ode mne požadovat, abych Vám Vaše údaje, které jste mi poskytli, dala k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi a zpracování se provádí s pomocí automatizovaných postupů.

[5.6] Právo na námitku

Pokud vědomy údaje za účelem provedení úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, za účelem výkonu veřejné moci nebo pokud se při zpracovávání odvoláváme na nutnost ochrany mých oprávněných zájmů, můžete podat námitku proti zpracování údajů, pokud existuje rozhodující zájem na ochranu Vašich údajů. Zasílání reklamy můžete odvolat kdykoliv bez uvedení důvodů.

[5.7] Právo na stížnost

Pokud jste toho názoru, že jsem při zpracovávání Vašich údajů porušila slovenský nebo evropský zákon o ochraně osobních údajů a tím porušila Vaše práva, žádám Vás tímto, abyste mě kontaktovali, abych mohla objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo stěžovat se na slovenském úřadě pro ochranu osobních údajů, příp. u evropského orgánu dohledu.
Tato práva můžete uplatnit přímo u Ing. Júlia Juríková- DOMINO oznámením na e-mailové adrese kalabria@kalabria.biz

[6.] Získávání a zpracovávání anonymních údajů

Na www.kalabria.biz jsou použity softwary pro analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získávám důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se konkrétně neomezeně zaznamenávají tyto údaje:
• Anonymní tvar IP adresy, který zaslal požadavek
• Datum a čas zaslání požadavky
• Název prohlížené stránky resp. souboru
• Linku, ze které stránky jste se na tuto stránku dostali
• Prohlížeč a verze prohlížeče, který uživatel používá
• Operační systém, který uživatel používá.

Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom jsou to výhradně informace, které nepřipouštějí spojení s vaší osobou. Jako uživatel zůstáváte anonymní.

[6.1] Používání cookies

V souvislosti s tímto se používají také takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Váš webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor Cookie a v něm uložené informace buď odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie) nebo odešle na jinou webovou stránku, ke které patří (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že již byla tímto prohlížečem jednou vyvolána, a v mnoha případech obmění zobrazený obsah.

Na používání cookies jste mi udělili Váš předchozí souhlas. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Cookies na této stránce můžete kdykoliv deaktivovat. Prosím vezměte na vědomí, že deaktivací cookies může být funkčnost stránky omezena.

Prosím vezměte na vědomí, že kvůli funkčnosti webové stránky se evropské směrnice netýkají nezbytných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto cookies deaktivovali, vytvoří se ve vašem prohlížeči "Opt-Out" cookie, aby se váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použijete jiný prohlížeč respektive jiný počítač nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.

[7.] Kontaktní údaje

Odpovědný:
Ing. Júlia Juríková ,. se sídlem Nádražná 643/29 95801 Partizánske, kalabria@kalabria.biz